Iňlis diliniň amalyýet okuwy

    “Iňlis dili – Practical Course”  kursyny tamamlan diňleýjiler  kurs möhletiniň dowamynda birnäçe temalarda maslahatlaşylýan pikiriň peýdaly ýada peýdasyz taraplarynyň özleşdirilenligi sebäpli iňlis dilinde öz pikirlerini aňsatlyk bilen beýan edip bilerler.

Çäreler