Çagalar üçin matematika

    Kiçi ýaşly çagalar üçin Matematikanyň birinji, ikinji, üçünji we dördünji kurslaryny tamamlan diňleýjiler orta mekdepleriň 4-nji, 5-nji we 6-njy synp meýilnamalarynyň esasy temalaryny özleşdirip bilerler.

    Kurslarda diňleýjiler arifmetikanyň esaslaryny, köpeltmek tablisasyny, sütünleýin mysallary, mysallary yzygiderlikde çözmegi öwrener.

    Kiçi ýaşly çagalar üçin Matematika kurslarynyň meýilnamasy düzülende mysallary we meseleleri oýunlaryň üsti bilen işlemeklige we çözmeklige köp üns berildi. Bu meýilnama kiçi ýaşly çagalaryň psihologiki aýratynlyklaryny, uzak wagtlap üns berip oturyp bilmeýänliklerini, bilesigelijilik isleglerini, tejribe geçirmek isleglerini hasaba alyp düzüldi.

    Kursuň maksady çagalara matematika älemini söýdürmek we gyzyklanma döretmek, kyn mysallary ýeňillik bilen çözmek bolup durýar. Okuw meýilnamasy Toru Kumonyň metodikasyna laýyklykda düzüldi. Bu metodika görä mysallaryň kynlyk derejesi tapgyrlaýyn ulalýar we okuwçylara özleriniň başarnyklaryny kämilleşdirmäge we temalary doly özleşdirmäge ýeterlik wagt berýär.

    Ondan başga-da kurslaryň dowamynda diňleýjiler matematikanyň durmuşymyzyň bir bölegidigine düşünip, oýunlaryň we tejribeleriň üsti bilen daş-töweregimizi gurşap alýan matematiki mysallary ölçäp, çözüp öwrenerler.

Çäreler